Regulamin serwisu internetowego

informacje ogólne

§ 1

1. Regulamin określa zasady świadczenia przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorców usług świadczonych w serwisie internetowym, rozpowszechnionym w sieci Internet zwanym dalej "Serwisem".

dane portalu

§ 2

1. Usługodawca świadczy usługi informacyjne dotyczące punktów usługowych (dalej zwanych "POI"), a w szczególności:

 1. usługi w zakresie informowania o POI, w szczególności: o nazwie, adresie, zakresie świadczonych usług, godzinach pracy i lokalizacji,
 2. rozpowszechniania tekstów informacyjnych,
 3. usługi w zakresie wyrażania przez Usługobiorców publicznych opinii o POI oraz o tekstach określonych w pkt. 2.

3. Usługobiorcą może być każda osoba fizyczna.

4. Usługodawca świadczy usługi na rzecz Usługobiorców bez ich konieczności rejestracji w Serwisie.

zasady korzystania z usług

§ 3

1. Korzystanie z usług wymaga przetwarzania danych i informacji eksploatacyjnych i technologicznych dotyczących Usługobiorcy:

 1. adres IP zakończenia sieci, z którego korzysta Usługobiorca,
 2. wywołany przez Usługobiorcę adres URL,
 3. rodzaj urządzenia i przeglądarki, z której korzysta Usługobiorca.

2. Korzystanie z usług może wymagać udzielenia przez Usługobiorcę zgody na przechowywanie przez Usługodawcę na jego urządzeniu końcowym informacji, w szczególności niewielkich plików tekstowych (tzw. cookies), lub dostęp do plików tego rodzaju przechowywanych na urządzeniu końcowym Usługobiorcy. Pliki te nie zmieniają konfiguracji jego urządzenia końcowego, nie służą do instalowania bądź deinstalacji jakichkolwiek programów komputerowych, wirusów lub trojanów, nie ingerują w integralność systemu bądź danych Usługobiorcy, a także mogą być w każdym momencie usunięte przez Usługobiorcę. Usługobiorca może odmówić udzielenia zgody poprzez użycie odpowiednich narzędzi konfiguracyjnych w stosowanej przeglądarce internetowej.

3. Usługodawca informuje, że korzystanie z usług wymaga posługiwania się przez Usługobiorcę urządzeniem końcowym podłączonym do sieci telekomunikacyjnej pozwalającej na korzystanie z Internetu oraz wyposażonego w przeglądarkę internetową.

§ 4

1. Z chwilą wejścia przez Usługobiorcę na stronę internetową Serwisu dochodzi do zawarcia pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą umowy o świadczenie usług elektronicznych.

2. Umowa zawarta jest na czas korzystania z usług. Umowa rozwiązuje się poprzez opuszczenie przez Usługobiorcę Serwisu lub zamknięcie przeglądarki.

§ 5

1. Każdy Usługobiorca korzystający z usług świadczonych w Serwisie powinien:

 1. przestrzegać obowiązujących przepisów prawa, w szczególności w zakresie ochrony danych osobowych i praw autorskich osób trzecich,
 2. szanować godność oraz dobra osobiste osób trzecich,
 3. powstrzymywać się od korzystania z usług w sposób sprzeczny z celem ich świadczenia,
 4. nie stosować technik i urządzeń zakłócających pracę infrastruktury informatycznej Serwisu lub innych osób.

2. Usługobiorca korzystający z usług świadczonych w Serwisie nie może:

 1. zamieszczać w Serwisie reklam oraz innych informacji o charakterze komercyjnym w ramach Usług do tego nieprzeznaczonych,
 2. rozpowszechniać w Serwisie danych, w szczególności utworów i innych materiałów, do których prawa przysługują osobie trzeciej, chyba że Usługobiorca uzyskał stosowną zgodę tej osoby,
 3. dostarczać, rozpowszechniać lub przechowywać w Serwisie treści bezprawne, w szczególności treści i symboli sprzecznych z prawem, wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, propagujących przemoc, bądź treści naruszających dobre obyczaje.

odpowiedzialność stron

§ 6

1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za działania i zaniechania Usługobiorców. W szczególności Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie dóbr osobistych bądź praw autorskich osób trzecich przez Usługobiorców.

2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za działania i zaniechania osób trzecich podjętych pod wpływem opinii i komentarzy rozpowszechnianych przez Usługobiorców w Serwisie.

3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treści oraz dane pochodzących od Usługobiorców, a także za treści oraz dane rozpowszechnione w komentarzach do wpisów.

4. Usługodawca może uniemożliwić dostęp do danych rozpowszechnionych przez Usługobiorcę, jeśli poweźmie urzędową lub wiarygodną informację o bezprawnym charakterze tych danych. W takim przypadku Usługodawca zwolniony jest z odpowiedzialności za skutki uniemożliwienia dostępu do danych.

informacje i opinie o działalności POI

§ 7

1. Usługobiorcy mogą w Serwisie wyrażać publiczne opinie o działalności POI oraz o opublikowanych artykułach.

2. Usługobiorca przyjmuje do wiadomości i wyraża zgodę na to, iż jego wypowiedzi są powszechnie dostępne w Serwisie. Usługobiorca wyraża zgodę na to, aby inni Usługobiorcy komentowali jego wypowiedzi.

3. Usługodawca nie sprawdza treści pochodzących od Usługobiorców przed ich rozpowszechnieniem, ani też po rozpowszechnieniu.

4. Do opinii stosuje się odpowiednio postanowienia par. 6 niniejszego regulaminu.

§ 8

1. Usługodawca informuje, że dane o POI pochodzą z publicznych rejestrów lub od użytkowników serwisu.

2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za prawdziwość, prawidłowość, kompletność i aktualność danych o POI.

3. W przypadku stwierdzenia niekompletności lub nieaktualności danych o POI każda zainteresowana osoba może zwrócić się do Usługodawcy ze stosowną wiadomością. Usługodawca poprawia dane po otrzymaniu takiej wiadomości.

reklamacje

§ 9

1. Każdy Usługobiorca ma prawo wniesienia reklamacji związanej ze sposobem świadczenia usług, w szczególności niewykonaniem lub nieprawidłowym wykonaniem usługi przez Usługodawcę, a także dotyczącą:

 1. sposobu lub jakości świadczenia Usług,
 2. działalności Serwisu.

2. Usługobiorca składa reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres reklamacje, przesyłając ją do Usługodawcy, wskazując równocześnie:

 1. własne dane identyfikacyjne,
 2. określenie rodzaju reklamowanej usługi i przedmiotu reklamacji,
 3. okoliczności uzasadniające reklamację.

3. Usługodawca rozpatruje reklamację bezzwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od daty jej wniesienia, a następnie informuje Usługobiorcę o sposobie jej rozpatrzenia.

4. Jeśli reklamacja złożona przez Użytkownika nie spełnia warunków określonych w ust. 2, Usługodawca wzywa Użytkownika, za pośrednictwem wiadomości skierowanej na adres poczty elektronicznej, do uzupełnienia reklamacji.

przepisy końcowe

§ 10

Usługodawca zastrzega prawo do zmiany niniejszego Regulaminu z ważnych przyczyn, w szczególności ze względu na zmianę rodzaju lub charakteru usług lub zmianę powszechnie obowiązujących przepisów w zakresie określonym niniejszym Regulaminem. Zmiana wchodzi w życie po upływie dwóch tygodni od powiadomienia Użytkowników poprzez ogłoszenie w Serwisie.

§ 11

Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 r.